ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ

ಶ್ರೀ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ

ಗೃಹ ಸಚಿವರು

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:38 & 39,

ನೆಲ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,

ಬೆಂಗಳೂರು-560001

 

080-22252292

hmofficektk2021@gmail.com 

 

ಡಾ|| ರಜನೀಶ್ ಗೊಯಲ್​​, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 222,
ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ,
ವಿಧಾನ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 001. 

080-22258830,22033456
Fax : 22250225

prs-home@karnataka.gov.in

 

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲಿನಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ‌
(ಪಿಸಿಎಎಸ್)

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 219,
ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ,
ವಿಧಾನ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 001. 

080-22256774,22033710
Fax:22342730

secypcas-home@karnataka.gov.in


 
ಡಾ|| ಗೀತಾ . ಎಲ್.
   ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
(ಪೊಲೀಸ್‌ ಸೇವೆಗಳು)

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:  220,
ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ,
ವಿಧಾನ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 001.  
080-22258526, 080-2203 3540
asps-home@karnataka.gov.in


Nagarathnamma 
ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಬಿ.ಎಸ್     
ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
(ಅಪರಾಧ)

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 09, 
ನೆಲ ಮಹಡಿ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು-560 001. 

080-22033359
dscrime-home@karnataka.gov.in

 Pampanagouda

 ಶ್ರೀ ಪಂಪನಗೌಡ ಮೇಲ್ಸಿಮೆ
ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
(ಪೊಲೀಸ್‌ ಸಹಾಯಕ ಸೇವೆಗಳು/ಸಮನ್ವಯ)

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 236, 
ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು-560 001.  
080-22261682, 
080-22033302
dspas
-home@karnataka.gov.in

 

ಶ್ರೀ ಎನ್.‌ ವೀರಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ
ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 227,
ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ,
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 001. 

080-22353955, 

080-22032159
ifa-home@karnataka.gov.in

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಘನಾಪುರ್

1ನೇ ಅಪರ ವಾದೇಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 07,
ನೆಲ ಮಹಡಿ,
ವಿಧಾನ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 001. 

080-22033653
dsasl
-home@karnataka.gov.in

 

 ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್‌  ಚನ್ನಪ್ಪ ಕುರುಬೇಟ್

ಕಾನೂನು ಕೋಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 622,
6ನೇ ಮಹಡಿ,
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 001. 

080-22032470
hlcht2014@gmail.com

 

ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್‌.ವಿ

ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ)

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 221,
2ನೇ  ಮಹಡಿ,
ವಿಧಾನ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 001. 
080-22033707

aslo-home@karnataka.gov.in​