ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ

ಬೊಮ್ಮಾಯಿ

ಗೃಹ ಸಚಿವರು

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:327 &327ಎ,

3ನೇ ಮಹಡಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ,

ಬೆಂಗಳೂರು-560001

080-22254661,22033439

Fax:22254661

homeminister.karnataka

@gmail.com

ಶ್ರೀ ಡಾ. ರಜನೀಶ್ ಗೊಯಲ್​​, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 222,
ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ,
ವಿಧಾನ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 001. 

080-22258830,22033456
Fax : 22250225

prs-home@karnataka.gov.in

 image

ಶ್ರೀಮತಿ ಡಿ. ರೂಪ ಮೌದ್ಗಿಲ್

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 219,
ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ,
ವಿಧಾನ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 001. 

080-22256774,22033710
Fax:22342730

secypcas-home@karnataka.gov.in


 
ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾ. ಗೀತಾ . ಎಲ್.
   ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
(ಕಾನೂನು  ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ)

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 221,
ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ,
ವಿಧಾನ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 001.  
080-22258526,
080-22033707
aslo-home@karnataka.gov.in​


Nagarathnamma 
ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಬಿ.ಎಸ್     
ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
(ಪೊಲೀಸ್‌ ಸಹಾಯಕ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ)

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 236, 
ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು-560 001.  
080-22261682, 
080-22033302
dscrime
-home@karnataka.gov.in

 Pampanagouda

 ಶ್ರೀ ಪಂಪನಗೌಡ ಮೇಲ್ಸಿಮೆ
ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
(ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆಗಳು)

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 220,
ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ,
ವಿಧಾನ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 001. 

080-22254451, 
080-22033540
asps
-home@karnataka.gov.in

 

ಶ್ರೀ. ರಾಬಿನ್ ವನರಾಜ್.ಜೆ
 ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

(ಅಪರಾಧ)

 

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 09, 
ನೆಲ ಮಹಡಿ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು-560 001. 

080-22033359
dscrime-home@karnataka.gov.in

 

ಶ್ರೀ ಎನ್.‌ ವೀರಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ
ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 227,
ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ,
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 001. 

080-22353955, 

080-22032159
ifa-home@karnataka.gov.in

 

ಶ್ರೀಮತಿ ಪರ್ವೀನ್ ಬಂಕಾಪುರ್

1ನೇ ಅಪರ ವಾದೇಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 07,
ನೆಲ ಮಹಡಿ,
ವಿಧಾನ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 001. 

080-22033653
dsasl
-home@karnataka.gov.in

 

ಶ್ರಿಮತಿ ಸುಧಾ ಸೇತುರಾಮ್ ಓಂಕಾರ್

ಕಾನೂನು ಕೋಶ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

 

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 622,
6ನೇ ಮಹಡಿ,
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 001. 

080-22032470
holc
-home@karnataka.gov.in